Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2) : ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αυτό το πακέτο εργασίας θα αρχίσει αμέσως μετά από την εγκαινίαση του προγράμματος. Αρχικά, πρέπει να αγοραστούν διάφορα όργανα για την λήψη μετρήσεων: μια συλλογή μετεωρολογικών σταθμών, (περίπου 5), όργανα (multi-parameter) περιβαλλοντικού ελέγχου, μια δειγματοληπτική συσκευή νερού, μια αντλία κενού, μια συσκευή GPS απαιτούνται για τις μετρήσεις στο πεδίο μελέτης. Ο συντονιστής του προγράμματος θα έρθει σε συμφωνία με τις τοπικές αρχές (δημοτική αρχή στην οποία ανήκει η λίμνη Κάρλα) με σκοπό την εύρεση κατάλληλων προστατευμένων θέσης για την εγκατάσταση των μετεωρολογικών σταθμών. Αφού εγκατασταθούν οι σταθμοί θα ελέγχεται η αδιάλειπτη λειτουργία τους. Οι θέσεις της δειγματοληψίας περιβαλλοντικών δεδομένων θα μελετηθούν με ένα λεπτομερές σχέδιο το οποίο θα αναπτυχθεί για τις μετρήσεις στο πεδίο μελέτης. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να καλύψουν ολόκληρη τη σειρά των μετεωρολογικών και υδρολογικών συνθηκών. Για αυτόν τον λόγο οι μετρήσεις πρέπει να επεκτείνονται χρονικά για τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος. Όσο περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα τόσο καλύτερη είναι θα είναι η βαθμονόμηση (calibration), o μικρο-συντονισμός και η λειτουργία των επιμέρους μοντέλων του συστήματος. Παράλληλα, θα γίνει η σύνθεση και η χρησιμοποίηση ενός ερωτηματολογίου το οποίο θα επιδιώξει να ερευνήσει τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στην περιοχή μελέτης. Το ερωτηματολόγιο θα δοθεί για συμπλήρωση σε ένα κατάλληλα επιλεγμένο δείγμα που θα αποτελείται από αρμόδιους υπάλληλους, αγρότες, κατοίκους και άλλα άτομα στην περιοχή μελέτης. Πιο αναλυτικά αυτό το πακέτο εργασίας αποτελείται από τις παρακάτω δράσεις:
  • ΠΕ2.1 Έρευνα αγοράς υλικού και προμήθεια του (Μετεωρολογικοί Σταθμοί, όργανα multi-parameter probes, συσκευή GPS.
  • ΠΕ2.2  Εγκατάσταση υλικού στο πεδίο δράσης.
  • ΠΕ2.3  Έλεγχος οργάνων – Βαθμονόμηση
  • ΠΕ2.4  Λήψη δεδομένων
  • ΠΕ2.5 Δημιουργία ερωτηματολογίου – Λήψη στατιστικών δεδομένων – Επεξεργασία δεδομένων

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ2

Π2.1 Δημιουργία ερωτηματολογίου – διανομή – επεξεργασία στοιχείων

Π2.2 Στατιστική μελέτη κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων

Π2.3 Web Service βαθμονόμησης (Calibration web service)


Χρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014