Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Αυτό το πακέτο εργασίας  είναι ο πυρήνας του προγράμματος. Εδώ θα υλοποιηθεί το λογισμικό το οποίο προτείνουμε ως σύστημα διαμόρφωσης (framework). Το πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τα εξής υπομέρους πακέτα:

 

 

ΠΕ3.1 Προδιαγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων

Θα καθορίσουμε τις υπηρεσίες που θα παρέχει το σύστημα, τις μεθοδολογίες αντίδρασης του συστήματος σε συγκεκριμένες εισαγωγές δεδομένων καθώς και την συμπεριφορά του σε ιδιαίτερες καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε το σύστημα κάτω από μια προοπτική σύνθεσης ενοτήτων  (modularity perspective), που θα βοηθήσει όχι μόνο στην ανάπτυξή και δοκιμή του αλλά και στη μελλοντική φορητότητα μεμονωμένων ενοτήτων (modules). Μια διαγραμματική παράσταση του προτεινόμενου framework παρουσιάζεται παρακάτω:

 

Διάγραμμα 4 : Διαγραμματικός Σχεδιασμός του προτεινόμενου framework


 

ΠΕ3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη των μοντέλων

 

Πιο συγκεκριμένα, δίνουμε το σύνολο λειτουργιών που θα αναπτυχθεί για κάθε μια από τις ενότητες που συζητούνται.

 

 

ΠΕ3.2.1 Ενότητα Επιφανειακής Υδρολογίας (Surface Hydrology Module)

 • Συνάθροιση του συνόλου των δεδομένων.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διάφορες μορφοποιήσεις (π.χ. λογιστικά φύλλα (spreadsheets), αρχεία κειμένου κ.λπ.)
 • Ενσωμάτωση του μοντέλου UTHBAL στο πλαίσιο προσομοίωσης (modeling framework) – υλοποίηση της φορητότητας του μοντέλου αυτού σε άλλα λογισμικά.
 • Αυτόματη αξιολόγηση/βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης που εισάγεται στο μοντέλο UTHBAL.
 • Γραφική παρουσίαση καμπυλών των χρονοσειρών των αποτελεσμάτων.
 • Διαλειτουργικότητα της ενότητας αυτής με άλλες ενότητες του πλαισίου, ειδικά με την ενότητα ισοζυγίου λίμνης (Lake Balance Module), της ενότητας υπογείων υδάτων και της ενότητας διαχείρισης της βάσης δεδομένων στο σύστημα GIS.

 

 

 

ΠΕ3.2.2 Ενότητα Υπόγειας Υδρολογίας (Ground Water Module)

 • Συνάθροιση του συνόλου των δεδομένων.
 • Αυτόματη αποθήκευση στοιχείων στο σύστημα GIS.
 • Ενσωμάτωση/Ολοκλήρωση του προτύπου λογισμικού MODFLOW ή του λογισμικού MIKE-SHE στο σύστημα πλαίσιο προσομοίωσης (modeling framework) - φορητότητα της ενότητας.
 • Συγχρονισμός χρονοσειρών και διαδικασία σύνδεσης όταν η ενότητα διασυνδέεται με την ενότητας της επιφανειακής υδρολογίας, την ενότητα ισοζυγίου της λίμνης και τις περιβαλλοντική ενότητα οικοσυστήματος.

 

 

 

ΠΕ3.2.3 Ενότητα Ισοζυγίου Λίμνης (Lake Balance Module)

 • Συνάθροιση του συνόλου των δεδομένων.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε διάφορες μορφοποιήσεις (π.χ. λογιστικά φύλλα (spreadsheets), αρχεία κειμένου κ.λπ.)
 • Φορητότητα της ενότητας λογισμικού.
 • Ολοκλήρωση της ενότητας μέσα στο πλαίσιο προσομοίωσης .
 • Διαλειτουργικότητα της ενότητας με τις υπόλοιπες ενότητες του πλαισίου προσομοίωσης (modeling framework).

 

 

ΠΕ3.2.4 Ενότητα Περιβάλλοντος και Οικοσυστήματος

 • Αποθήκευση δεδομένων επίδρασης ουσιών και γεωδαισία των στοιχείων.
 • Ενημέρωση της ενότητας του υπάρχοντος φωσφορικού κύκλου και ανάπτυξη άλλων ενοτήτων (κύκλος αζώτου, βαριά μέταλλα, τοξικές ουσίες)
 • Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών/προτύπων οικοσυστήματος στη συνολική φιλοσοφία φορητότητας των ενοτήτων του πλαισίου προσομοίωσης (modeling framework).
 • Εξωτερική συνδεσιμότητα του λογισμικού με άλλα λογισμικά για την εξαγωγή των εργαστηριακών αναλύσεων.
 • Χαρακτηρισμός εμπλεκόμενων παραμέτρων και ανάπτυξη της αντικειμενικής συνάρτησης λειτουργίας του περιβαλλοντικού μοντέλου.

 

 

 

ΠΕ3.2.5 Κοινωνικο-Οικονομική Ενότητα (Socio-Economical Module)


 • Δημιουργία ερωτηματολογίου.
 • Αυτόματη διαχείριση και αποθήκευση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου στην βάση δεδομένων
 • Ανάπτυξη των κοινωνικοοικονομικών/υδατικών σχέσεων και χρήσης γης.
 • Προσδιορισμός των κοινών παραμέτρων με τις άλλες ενότητες του πλαισίου προσομοίωσης (modeling framework).
 • Ανάπτυξη του κοινωνικοοικονομικού μοντέλο μέσα στο σύστημα GIS.
 • Διαλειτουργικότητα της ενότητας με τις άλλες ενότητες του συστήματος

 

 

 

 

ΠΕ3.3 Ανάπτυξη μηχανής βαθμονόνησης/βελτιστοποίησης του συστήματος (Calibration Engine)

 

Πιο συγκεκριμένα, η μηχανή βαθμονόμησης/βελτιστοποίησης θα περιλάβει μια υπηρεσία βαθμονόμησης (Calibration Service) και την αξιολόγηση της αντικειμενικής συνάρτησης του συστήματος.

 

 

 

ΠΕ3.3.1 Ανάπτυξη υπηρεσίας βαθμονόμησης/βελτιστοποίησης (Calibration Service Development)

Για τη μεμονωμένη βαθμονόμηση και συντονισμό των μοντέλων καθώς επίσης και για τη γενική βαθμονόμηση του συστήματος συνολικά, θα χρησιμοποιήσουμε μια εμπορική μαθηματική βιβλιοθήκη βελτιστοποίησης. Αυτή η υπηρεσία θα υλοποιηθεί και θα εγκατασταθεί σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή. Θα αναπτύξουμε επίσης μια υπηρεσία-πελάτη (client-server application) για το πλαίσιο προσομοίωσης για να τo συνδέουμε με τη βιβλιοθήκη βελτιστοποίησης μέσω του διαδικτύου.

 

 

 

ΠΕ3.3.2 Εκτίμηση απόδοσης αντικειμενικής συνάρτησης (Objective Function Evaluator)

Μια χωριστή ενότητα θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα βαθμονόμησης και συντονισμού του συστήματος προκειμένου να αξιολογηθούν οι αντικειμενικές συναρτήσεις που θα αναπτυχθούν. Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων για την οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

 

ΠΕ3.4 Ανάπτυξη του «πυρήνα» του συστήματος (Core Engine Development)

 

Ένα τέτοιο διαμορφωμένο σύστημα πρέπει να κυβερνάται από μια μηχανή «πυρήνα» που προγραμματίζει την εκτέλεση των πέντε βασικών ενοτήτων και συγχρονίζει επίσης την ταυτόχρονη χρήση τους. Αυτή η μηχανή θα είναι αρμόδια για την διασύνδεση των μοντέλων και την ενσωμάτωσή τους στο framework.

 

 

ΠΕ3.5 Ανάπτυξη βοηθητικών λειτουργιών (Utilities Development)

 

Το σύστημα προσομοίωσης θα συνοδεύεται και από κάποιες on-line βοηθητικές λειτουργίες των οποίων η χρησιμότητα περιγράφεται παρακάτω:

 

 

ΠΕ3.5.1 On-line Help

Ένα τέτοιο πολυσύνθετο σύστημα πρέπει να παρέχει στο χρήστη μια περιεκτική on-line βοήθεια που θα ενεργοποιείται με την χρήση οπτικών αντικειμένων έτσι ώστε να είναι φιλική στους χρήστες.

 

 

ΠΕ3.5.2. Αυτόματο λογισμικό εγκατάστασης (Automatic Software Setup)

Θα υλοποιηθεί μια εφαρμογή εγκατάστασης του λογισμικού για το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows με αυτόματα CD-autoruns. Αυτό διευΧρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014