Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


Στόχοι

Η μετεωρολογική μεταβλητότητα, η πιθανή αλλαγή κλίματος και η ανάρμοστη διαχείριση και ρύπανση των υδατικών πόρων μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδατικών πόρων, τη δομή και τη λειτουργία των τοπικών οικοσυστημάτων καθώς επίσης και την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων μιας περιοχής. Δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η μετεωρολογική μεταβλητότητα, ή να αντιστραφεί η αλλαγή κλίματος, αλλά σίγουρα  μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους υδατικούς πόρους μας. Η διαμόρφωση των υδρολογικών διαδικασιών και των υδάτινων οικοσυστημάτων θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς το περιβάλλον λειτουργεί και πώς ανταποκρίνεται στις διάφορες κλιματικές συνθήκες και αλλαγές αντιδρώντας στην ανθρώπινη παρέμβαση. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να αναπτυχθούν  επιτυχείς  στρατηγικές που θα λυτρώσουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις της πλημμελούς διαχείρισης υδατικών αποθεμάτων. Η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πόσο καλά τα πρότυπα πρόβλεψης καθορίζονται ποσοτικά και ποιοτικά, παραγοντοποιούνται και αξιολογούνται. Θα πρέπει να επισημάνουμε πως η πολυπλοκότητα του προβλήματος επιδεινώνεται όταν μελετώνται οι διάφορες φυσικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας μεμονωμένα πρότυπα/μοντέλα με σειριακό τρόπο (π.χ. μοντέλα επιφανειακής υδρολογίας, υπόγεια υδρολογικά μοντέλα, πρότυπα οικοσυστημάτων κ.λπ.). Αυτά τα πρότυπα πρέπει να συνδεθούν στενά, περιλαμβάνοντας αξιόπιστες αλληλεξαρτήσεις εισόδου-εξόδου δεδομένων από το ένα στο άλλο.

Η επιτυχία μιας τέτοιας διαδικασίας εξαρτάται από την ανάπτυξη κατάλληλων πλαισίων στα οποία τα παραπάνω μοντέλα είναι διασυνδεμένα, χωρικά και χρονικά συγχρονισμένα, και αλληλεξαρτημένα από κοινούς ποσοτικούς συντελεστές αποκαλύπτοντας τις κατάλληλες παραμέτρους αξιολόγησης και βεβαίως παρουσιάζοντας ολόκληρο το φυσικό σύστημα.
Ακολουθώντας τις ανωτέρω ερευνητικές μεθοδολογίες, πρέπει να διαπιστωθεί ότι παραδοσιακές υδρολογικές, γεωγραφικές και οικονομικές  προοπτικές που αφορούν την διαχείριση υδατικών πόρων είναι λιγότερο ικανές στο να συμβάλλουν δημιουργικά στο μετριασμό των προβλημάτων που συνδέονται με τις σύγχρονες πρακτικές υδατικών πόρων.
Αν και η πλειονότητα των ερευνητών εξετάζουν τον υδρολογικό κύκλο ως ένα σύνθετο, πολύπλευρο φαινόμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει φυσικά καθώς επίσης και ανθρώπινα στοιχεία, σπάνια υπερνικούν τους δυισμούς της φύσης/κοινωνίας, απομονώνοντας τα μέρη από το σύνολο. Σήμερα, είναι κοινώς παραδεκτό ότι το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να χωριστεί αλλά συνδυάζεται με μονίμως μεταβαλλόμενους τρόπους στη διαδικασία παραγωγής και της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο (integrated framework) για την αξιολόγηση ενός υδρολογικού και περιβαλλοντικού οικοσυστήματος μιας λεκάνης απορροής λίμνης ή υδροβιότοπου με κοινωνικοοικονομική δυναμική. Το προτεινόμενο σύστημα θα περιλάβει χωριστά υποσυστήματα/ενότητες (modules) τα οποία θα προσομοιώνουν τους υδρολογικούς, τους οικολογικούς και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των λεκανών απορροής και θα λειτουργήσει ως «πυρήνας» που συνενώνει όλα υποσυστήματα μαζί, επιτρέποντας την προσομοίωση των αλληλεπιδράσεων των και χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύνολο παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται τελικά με έναν ενοποιημένο τρόπο η πρόβλεψη της αντίδρασης του περιβάλλοντος στις διάφορες αλλαγές καθιστώντας πιθανή την ανάπτυξη ενός επιτυχούς σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων που θα λάβει υπόψη όλα τα υποσυστήματα τα οποία επηρεάζονται. Το σύστημα διαμόρφωσης θα αναπτυχθεί ως γενικό εργαλείο για υδροβιότοπους αλλά θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας, τα έργα για την ανασύσταση της οποίας έχουν αρχίσει από το Ελληνικό κράτος. Στις επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστούν αναλυτικά η περιοχή μελέτης καθώς και η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, θα δοθεί μια συνοπτική περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων καθώς και της καινοτομίας της ερευνητικής μελέτης.


Χρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014