Αρχική Tο πρόγραμμα Υπόβαθρο Στόχοι Πακέτα εργασίας Προσωπικό Δημοσιεύσεις Εργαλεία Επικοινωνία    


To Πρόγραμμα

Στο προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού παρακολούθησης και προσομοίωσης (monitoring and modeling system) για την αξιολόγηση της υδρολογικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής και κοινωνικοοικονομικής δυναμικής σε λεκάνες απορροής λιμνών ή υγροβιότοπους και διαχείρισης των υδατικών πόρων τους το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά διασυνδεδεμένων (ή συζευγμένων) μοντέλων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προσομοίωσης (common simulation framework). Tο προτεινόμενο σύστημα προσομοίωσης θα αναπτυχθεί ως ένα γενικό εργαλείο για οποιοδήποτε λεκάνη απορροής αλλά θα εφαρμοστεί στην λεκάνη απορροής της υπό ανασύσταση λίμνης Κάρλας. Η προτεινόμενη έρευνα θα αντλεί μέσω ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών με GSM-πομποδέκτες διάφορες κλιματολογικές μετρήσεις στο πεδίο εφαρμογής της και θα διαμορφώσει εργαστηριακές αναλύσεις συλλογής περιβαλλοντικών και οικολογικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη χρήση διάφορων ιστορικών αρχειοθετημένων στοιχείων. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του συστήματος θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα κλιματολογικά και υδρολογικά σενάρια καθώς επίσης και στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής της λεκάνης απορροής.

Για την μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικό περιβάλλον η ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ-Λάρισας θα συνεργαστεί με το εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συνολική ερευνητική δραστηριότητα αναμένεται να έχει ως αποτελέσματα:
1.    Την παραγωγή σημαντικής τεχνολογικής γνώσης στο καινοτόμο πεδίο της επικοινωνίας δικτύων μέσω πομποδεκτών GSM.
2.    Την διεύρυνση της ερευνητικής ικανότητας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης υδατικών πόρων και την εφαρμογή σε αυτή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
3.    Την δημιουργία ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων ικανό να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης χρήσης των υδατικών πόρων και συνεπώς στην προστασία του περιβάλλοντος.
4.    Την δημιουργία ενός εργαλείου έρευνας και πειραματισμού (test bed)  για υδρολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες για την εύκολη και γρήγορη λήψη μετρήσεων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των υδροβιοτόπων.
5.    Την δημιουργία σημαντικού υπόβαθρου για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη πάνω στο αντικείμενο του περιβαλλοντικού λογισμικού και της χρήσης δικτυακών τεχνολογιών επικοινωνίας στην υδρολογία και στις περιβαλλοντικές επιστήμες.Χρήσιμα


Καιρός για κάθε πόλη της Ελλάδας


Άλλες τοποθεσίες
Συνδεμένοι χρήστες: 1
Copyright © 2014